Prayers

Sri Ramakrishna

Sarva Dharma Sthapakastvam
Sarva Dharma Svarupakah
Acharayanaam Mahacharyo
Ramakrishna yate Namah
Ramakrishna yate Namah

 

Sarada Ma

Yathagner Daahika Shakti
Ramakrishne Sthitahiya
Sarva Vidya Swarupantaah
Saradaam Pranamamyaham
Saradaam Pranamamyaham

Swami Vivekananda

Para Tatve Sadaa Leeno
Ramakrishna Samaagnaya
Yodharma Sthapanaratoh
Viresham tam Namaamyaham
Viresham tam Namaamyaham